Algemene Voorwaarden Beerens Taxaties


Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van de dienstverlening van Beerens Taxaties.


Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Beerens Taxaties: Taxateur van motorvoertuigen gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 18073110, handelend onder de naam Beerens Taxaties.
1.2  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wil maken van één van de diensten van Beerens Taxaties.
1.3  Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Beerens Taxaties, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.4  Opdracht tot taxatie: een opdracht tot het onderzoeken en waarderen van een motorvoertuig door Beerens Taxaties.
1.5  Motorvoertuig: het motorvoertuig waarop de diensten van Beerens Taxaties van toepassing zijn.
1.6  Waarde: de door Beerens Taxaties aan het motorvoertuig toegekende waarde.
1.7  Taxatierapport: Het rapport waarin is vastgelegd: de naam van Opdrachtgever, een beschrijving van de technische en visuele kenmerken en eigenschappen van het betreffende Motorvoertuig zodanig dat het te identificeren is, de vaststelling van de Waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.
1.8  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle diensten van Beerens Taxaties te verlenen aan- of ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen.
2.2  De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt door vermelding op de website van Beerens Taxaties.


Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1  Een Overeenkomst tussen Beerens Taxaties en Opdrachtgever komt tot stand nadat Opdrachtgever de Opdracht tot taxatie schriftelijk dan wel mondeling aan Beerens Taxaties heeft verleend. De Overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra Beerens Taxaties met instemming van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever.
3.2  Bij de totstandkoming van de Overeenkomst, verplicht Opdrachtgever zich aan Beerens Taxaties mededelingen te doen over het Motorvoertuig die voor het uitvoeren van de taxatie van essentieel belang zijn.


Artikel 4 Duur Overeenkomst

4.1  Een Overeenkomst tussen Beerens Taxaties en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met het uitbrengen van het Taxatierapport aan Opdrachtgever.


Artikel 5 Tarieven en Betaling

5.1  Beerens Taxaties berekent voor de te verlenen diensten een tarief dat voorafgaand aan de Opdracht tot taxatie aan Opdrachtgever kenbaar wordt gemaakt. Dit tarief is inclusief BTW.
5.2  Voor dit tarief wordt het Taxatierapport digitaal (PDF-formaat) aan Opdrachtgever verstrekt.
5.3  Na de opname voor taxatie van het Motorvoertuig, is Opdrachtgever het tarief direct verschuldigd, tenzij schriftelijk door Beerens Taxaties en Opdrachtgever anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet direct voldoet, zal Beerens Taxaties aan Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie procent (3 %) te rekenen vanaf de opnamedatum tot het tijdstip van betaling. Alle werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1  Indien tussen Beerens Taxaties en Opdrachtgever/natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“Consument”) een Overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever / natuurlijk persoon (Consument) gerechtigd om de Overeenkomst binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, zonder opgave van redenen te ontbinden.  Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, of brief) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Beerens Taxaties.
6.2  Opdrachtgever/natuurlijk persoon (Consument) kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien:
I – Beerens Taxaties met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijn van 14 dagen is verstreken en/of
II – Opdrachtgever/natuurlijk persoon (consument) heeft verklaard afstand te doen van zijn recht tot ontbinding zodra Beerens Taxaties de Overeenkomst is nagekomen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1  De taxatie wordt geacht naar beste weten en kunnen door Beerens Taxaties te zijn verricht zonder dat Beerens Taxaties een resultaatsverplichting op zich neemt. Beerens Taxaties is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor Beerens Taxaties zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen tarief. In geen geval is Beerens Taxaties aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van het (de) Motorvoertuig(en) voor gebruikelijke risico’s waaronder brand, diefstal, vermissing en beschadiging tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Beerens Taxaties en Opdrachtgever.
7.2  In het geval Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft is Beerens Taxaties niet aansprakelijk voor de inhoud van het taxatierapport, waaronder de vastgestelde waarde. In dit geval kan Opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.
7.3  De verjaringstermijn van aansprakelijkstelling van Beerens Taxaties voor tekortkomingen in de uitgevoerde diensten, alsmede aansprakelijkstelling van Beerens Taxaties voor schadevergoeding, bedraagt maximaal 3 maanden.


Artikel 8 Geschillenregeling

8.1  Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen Beerens Taxaties en Opdrachtgever – natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen – gesloten Overeenkomst of de totstandkoming van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Beerens Taxaties, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van Beerens Taxaties om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.


Artikel 9 Slotbepalingen

9.1  Het Taxatierapport is uitsluitend geldig voor Opdrachtgever. Alleen Opdrachtgever kan hier rechten aan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan het Taxatierapport geen rechten ontlenen.
9.2  Op alle verbintenissen tussen Beerens Taxaties en Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.3  Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.
9.4  Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en berichtendienst WhatsApp verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Mochten er na het lezen van deze Algemene Voorwaarden  vragen, opmerkingen of klachten zijn, neem dan contact op.

Beerens Taxaties
Postbus 5113
5004 EC Tilburg
info@beerenstaxaties.nl