Privacy Statement Beerens Taxaties

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Beerens Taxaties. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan dit privacy statement te accepteren. Beerens Taxaties verwerkt uw persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?
Beerens Taxaties verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aanvullende persoons- en voertuiginformatie die u ons verstrekt tijdens telefonisch, email, schriftelijk of persoonlijk contact. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen en om gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verband houden met onze onderneming.

Uw persoons- en voertuiggegevens worden door Beerens Taxaties niet aan derden verkocht en worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens het bezoek aan een website op het betreffende device (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. In deze tekstbestandjes wordt informatie opgeslagen waarmee u bij een volgend bezoek aan dezelfde website wordt herkend.
De website van Beerens Taxaties gebruikt alleen functionele en analytische cookies. De eerste zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, de tweede geven inzicht in het functioneren van de website zodat de gebruikerservaring aan de hand hiervan kan worden geoptimaliseerd. Volgens de cookiewet, hoeven voor zowel de functionele als de analytische cookies geen toestemming te worden gevraagd. Wel informeren wij u hier uiteraard over.

Het is mogelijk om de browser (het internetprogramma dat u gebruikt) zo in te stellen dat deze cookies blokkeert. Ook na het bezoek aan een website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw device te verwijderen. Ga hiervoor naar de instellingen van de browser of raadpleeg de helpfunctie.

Bewaartermijn
Beerens Taxaties bewaart uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft niet langer klant te willen zijn. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging persoonsgegevens
Beerens Taxaties vindt het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van persoonsgegevens te voorkomen. Zo zijn alle gegevens opgeslagen en beveiligd met een wachtwoord.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, alsook het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Tevens heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Beerens Taxaties.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken of u wilt gebruik maken van één van andere hierboven genoemde rechten, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. In dit geval zullen wij u vragen u te legitimeren, om er zeker van te zijn dat het verzoek van u zelf afkomstig is. Stuur hiertoe een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Maak hierin uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar ter bescherming van uw privacy. Uiterlijk binnen 30 dagen ontvangt u reactie op uw verzoek.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij dit graag van u en lossen we dit graag met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over ons privacy statement of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd of er aanwijzingen van misbruik zijn, kunt u schriftelijk of via email contact opnemen met Dhr G. Beerens onder vermelding van ‘privacy statement’.

Beerens Taxaties
Postbus 5113
5004 EC Tilburg
info@beerenstaxaties.nl